הדפס
  • ראשי
  • מכרזים
  • מכרז 05/2012 חפירה וטיפול בסדימנט הקישון - מכרז א

מכרז 05/2012 חפירה וטיפול בסדימנט הקישון - מכרז א

תאריך אחרון להגשה: 01/07/2012

רשות הניקוז נחל קישון

במשרדי הרשות

מכרז מס' 05/12 חפירה וטיפול בסדימנט הקישון - מכרז א – עבודות עפר, איטום הנדסה אזרחית והטיית הקישון (הנפתול)

רשות ניקוז קישון  (להלן: "הרשות") מזמינה בזה הצעות מחירים לפרויקט "חפירה וטיפול בסדימנט הקישון - מכרז א – עבודות עפר, איטום הנדסה אזרחית והטיית הקישון (הנפתול)" (להלן : "העבודות"), הכל על פי כל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה.

 

על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בעבודות בסביבת נחלים לרשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או גוף ציבורי אחר כנדרש לבצע את עבודות העפר וההכנה הדרושות להטות את נחל קישון לייצור הנפתול. כל מרכיבי העבודה, לרבות ציוד עבודה, החומרים וכל הציוד הנדרש לביצוע מושלם של העבודות יסופקו ויבוצעו ע"י הקבלן.

 

את מסמכי ההזמנה ותנאיה ניתן לקבל במשרדי הרשות, במושבה יוקנעם, בשעות העבודה הרגילות, ביום 31.05.2012, החל משעה 12:00, תמורת סך של 2,500 ש"ח, שלא יוחזרו.

את ההצעה יש להגיש בהתאם לכל תנאי המכרז כמפורט במסמכי ההזמנה,  במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] עד ליום ראשון ה 01.07.2012 שעה 12:00, במשרדי הרשות, במושבה יוקנעם  (טל. 04-9099800) בצירוף ערבות בנקאית בסך 1,000,000 ש"ח .

ההצעות תפתחנה ביום 01.07.2012, במשרד רשות הניקוז קישון, בשעה 12:15 המשתתפים מוזמנים.

הרשות רשאית לחלק את העבודה בין מספר גורמים וכן לבטל כל חלק ממנה ואין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. ההצעות הכספיות ייבדקו רק לגבי מציעים שעברו לשביעות רצונה של הרשות את בדיקת איכות ההצעות.

המשתתפים במכרז מוזמנים למפגש קבלנים שיתקיים ביום  06.06.2012 בשעה 10:00. נפגשים במשרד רשות ניקוז ונחלים קישון ביקנעם המושבה.

 

חיים חמי

מנכ"ל רשות ניקוז קישון

 

עלות הגשת הצעה למכרז

2500 ש"ח

תאריך הגשת הצעה למכרז

2012-07-01 שעה: 00:00:00

מקום הגשת הבקשה

במשרדי הרשות

הידעת??

rare_species

הלוטרה נעלמה מאגן הקישון

הלוטרה שנקראת גם כלב נהר היא יונק יפהפה החי בנחלים ושייך למשפחת הסמוריים.

מוחה של הלוטרה מפותח ביותר, כמו רבים מן היונקים החיים במים (דולפינים, לווייתנים וכדומה). בעבר היתה הלוטרה מין נפוץ באגן הקישון, אך כיום היא נעלמה לחלוטין בשל הרס בתי גידול לחים וצמצום שטחים פתוחים. קיימים פרטים של לוטרה באגן הירדן ובעמק עכו, אך מין זה נמצא בסכנת הכחדה חמורה .שיקום נחלים באגן הקישון, עשוי לסייע בחזרתה של הלוטרה אל אזור זה.